Пон - Пет: 9:00 am - 06:00pm
Brain Storm ConsultBrain Storm ConsultBrain Storm Consult
(Понеделник - Петък)
office@brainstorm.bg
ж.к. Младост 1А, бл. 505А, вх. 2
Brain Storm ConsultBrain Storm ConsultBrain Storm Consult

Модул "Счетоводство"

%page Модул счетоводство

МОДУЛ „СЧЕТОВОДСТВО“ на Финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL е функционалност, даваща възможност за създаване на индивидуален сметкоплан. За удобство на потребителя, предварително е заложен Националният сметкоплан, който може да послужи като база за дефиниране на ИСП. Многофирмено счетоводство, работа с хиляди номенклатури и 5  нива на аналитичност.

Накратко МОДУЛ „СЧЕТОВОДСТВО“ съдържа:

 • Счетоводни операции – сторниране, копиране, корекция, изтриване;
 • Данъчни документи – фактуриране и протоколи по ЗДДС;
 • Бързо въвеждане на покупки и продажби ;
 • Складови документи за покупки и продажби и трансформирането им в данъчни документи;
 • Банкови документи;
 • Касови документи;
 • Инвентаризация – инвентаризационен опис, сравнителна ведомост;
 • Производство;
 • Дневници по ЗДДС,
 • Справка- декларация по ЗДДС;
 • VIES-декларация;
 • Счетоводни справки;
 • Финансови и търговски справки;
 • Дълготрайни активи;
 • Счетоводни амортизации, САП и ДАП;
 • Автоматично генериране на годишни финансови отчети ;
 • Ценова политика;
 • Трансфер между складове;
 • Трансфер на данни
 • Автоматична настройка за приключване на сметки- приходни разходни и материални;

МОДУЛ „СЧЕТОВОДСТВО“ на Финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL :

 • възможност за създаване на индивидуален сметкоплан;
 • автоматично контиране – максимално облекчаване на ежедневната работа на счетоводителя чрез гъвкава система от автоматизирани контировки. Достатъчно е еднократно предварително дефиниране на счетоводните контировки, вследствие на което отпадат всички рутинни операции – работи се само с наименование на счетоводната контировка без съставяне на счетоводни статии. Това позволява чрез натискане на един клавиш да бъдат осчетоводени няколко счетоводни кореспонденции едновременно. Потребителят може да дефинира самостоятелно неограничен брой автоматични контировки, които на по-късен етап могат да бъдат коригирани или да бъдат добавяни нови;
 • по избор потребителят може да работи и без предварително дефинирани контировки /чрез въвеждане на шифрите на кореспондиращите сметки/;
 • улеснения по отношение на търсене и филтриране на данни в списъци по различни признаци /филтър във всяко текстово поле и др./;
 • дълготрайни активи – проследяване на историческата цена на дълготрайните активи; Инвентарна книга за всички ДА, по избрани сметки или за избран инвентарен номер: покупна цена, балансова стойност, с допълнителни критерии за Инвентарната книга – амортизации по месеци или по години за целия срок на използване на актива, както и възможност за избор до определен месец и година; филтриране на активите по местонамиране на ДА и по МОЛ; създаване на САП и ДАП;
 • амортизации – автоматично генериране на счетоводен и данъчен амортизационен план. Автоматично начисляване и сторно на амортизации за даден период – по месеци или за произволен период, по-голям от един месец;
 • многовалутна поддръжка – работа с неограничен брой чужди валути, валутен курс на деня- автоматично изтегляне от БНБ. Справки, възможности за преглед и корекции на валутните курсове;
 • автоматична преоценка на валутни сметки – съвкупно или по избор на сметка с конкретно аналитично ниво/за всички валути или конкретно избран вид валута;
 • материални запаси – три нива на аналитично отчитане на МЗ, отчитане в стойностно и количествено изражение, възможност за автоматизирано изписване;
 • ДДС – автоматизирано генериране на текстови файлове за подаване на дневник на покупките, дневник на продажбите и Справка – декларация по ЗДДС.
 • Информацията в модул “ДДС” се попълва автоматично след всеки въведен документ с дейност покупка или продажба;
 • автоматизирано приключване на разходните сметки;
 • възможност за взимане на сторно операции;
 • богати възможности за корекции по време и след въвеждане на счетоводната информация;
 • перманентни възможности за ползване на помощна информация в процеса на въвеждане и генериране на справки;
 • потребителят разполага с информация за текущите стойностни и количествени салда по кореспондиращите сметки по време на въвеждане /изведени за удобство на същия екран за въвеждане/;
 • фактуриране – въвеждане и корекция на вече въведени фактури, печат на фактури; предварително задаване на произволен процент търговска отстъпка или търговска надценка за всяка сделка; печат на проформа фактура;
 • контрагенти: аналитичност на клиенти и доставчици и други фирмени контрагенти по конкретни фактури; богати възможности за търсене в номенклатурата на контрагентите: филтър по наименование, данъчен номер и булстат; следене на контрагенти в лева и във валута; справки за вземания и задължения в лева и във валута – общи и по конкретни фактури; допълнителни критерии за справките – по оборот, чрез елиминиране на покрити вземания/задължения и др.;
 • печат на документи – печат на приходни и разходни касови ордери – левови и валутни;
 • генериране на приходни/ разходни касови ордери към въведен документ за покупка /продажба или самостоятелно /независимо от документа/ въвеждане на ПКО и РКО в лева и във валута от меню „Плащания“ – Касови документи – автоматично номериране, възможности за преглед на въведените ордери за избран период, автоматично осчетоводяване на счетоводните операции;
 • митнически декларации – автоматично разпределение на разходите за мито /акциз/, транспорт, застраховки и др. разходи; автоматично осчетоводяване на Митническа декларация;
 • автоматизирано генериране на Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал. Потребителят разполага с възможност за допълнителна настройка на счетоводните отчети;
 • богат комплекс от справки на синтетично и аналитично ниво: Дневник на сметка,Главна книга, Оборотна ведомост, Хронологичен опис на операции по избран от потребителя критерий: произволен времеви диапазон, допълващи критерии, в зависимост от характера на справката;
 • инвентаризация – на ДА или на материални запаси – извеждане на инвентаризационен опис, въвеждане на фактически наличности, осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията;
 • трансфер на документи – импорт на документи от други фирми; импорт и експорт на документи между различни работни станции

Модули

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)