Пон - Пет: 9:00 am - 06:00pm
Brain Storm ConsultBrain Storm ConsultBrain Storm Consult
(Понеделник - Петък)
office@brainstorm.bg
ж.к. Младост 1А, бл. 505А, вх. 2
Brain Storm ConsultBrain Storm ConsultBrain Storm Consult
Общи условия на Брейн Сторм Консулт за счетоводни и ТРЗ услуги

Глава Първа
Общи положения
1. Валидност и действие.
a. Настоящите общи условия (ОУ) регулират отношенията между БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ИНТЕР АД и клиентите във връзка с услугите, детайлизирани по-долу. ОУ представляват правно споразумение, което има задължителна, обвързваща сила на договор между страните, независимо дали се прилагат самостоятелно или като неразделна част от индивидуален договор с клиент.

b. При противоречие в разпоредбите на настоящите ОУ и индивидуален договор с клиент
за конкретни услуги, приложими са разпоредбите на съответния договор. По всички неуредени въпроси в индивидуален договор с клиент се прилагат настоящите ОУ.

c. ОУ представляват неразделна част от всеки индивидуален договор с клиент. ОУ влизат в сила едновременно с влизането в сила на договора. Приемането на ОУ става с подписването на индивидуалния договор с клиента. Подписването на договор, в който е
предвидено, че ОУ са неразделна част от него, се приема за писмено потвърждение на
приемането на ОУ.

d. ОУ са приложими и по отношение на клиенти, които нямат сключен индивидуален
договор, но ползват еднократни и/или периодични услуги, предоставени от 
БРЕЙН
СТОРМ КОНСУЛТ ИНТЕР АД
. Приемането на ОУ става с подписването им от страните.
e. Промените в ОУ винаги имат действие за в бъдеще и са валидни от датата, посочена в тях.

f. Настоящите ОУ влизат в сила от датата на приемането им от Клиента и са валидни за
периода на действие на индивидуалния договор с клиента. Когато се прилагат
самостоятелно, ОУ са валидни докато трае изпълнението на конкретните услуги,
предоставени от Изпълнителя.

g. Комуникацията между Изпълнител и Клиент се осъществява в писмена форма.

2. Дефиниции.

a. „Клиент” е юридическо или физическо лице, което се намира в договорни отношения с
БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ИНТЕР АД чрез Общите условия за услуги и/или индивидуален договор.
b. „Изпълнител” е 
БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ИНТЕР АД
c. „Услуги” са описаните в Глава пета от Общите условия.
d. „Оперативен счетоводител” е служител на Изпълнителя, ангажиран с обслужване на
Клиенти на счетоводни услуги.
e. „Старши счетоводител” е служител на Изпълнителя, осъществяващ текущ контрол над
работата на оперативните счетоводители.
f. „Специалист ТРЗ” е служител на Изпълнителя, ангажиран с обслужване на Клиенти на ТРЗ услуги

Глава Втора
Права и задължения

1. Изпълнителят има право да получава информация, документи и пояснения от своите Клиенти, необходими за изпълнение на поетите с индивидуален договор и/или оферта
ангажименти.
2. Изпълнителят има право да получава първичните счетоводни документи и информацията за стопанските операции на Клиента текущо през отчетния месец .
3. Изпълнителят има право да получи първичните счетоводни документи и информацията
за стопанските операции на Клиента най-малко два пъти месечно: до 20- то число на
текущия месец- документите, отнасящи се за периода от 1-во до 15- то число на отчетния
месец, и до 3- тия работен ден на месеца, следващ отчетния месец- документите,
отнасящи се за периода от 16-то число до края на отчетния месец.
4. Независимо от т.3 документите и информацията, свързани със сключване на трудови
договори следва да бъдат предоставени най-късно на датата на сключване на договора.
5. Независимо от т.3 документите и информацията, свързани с прекратяване на трудови
договори следва да бъдат предоставени най-късно на датата на издаване на заповедта за
прекратяване на договора.
6. Изпълнителят има право да откаже обработката на документи, получени след 7-мия
работен ден на месеца, следващ отчетния. Необработените по предходното изречение
документи се включват в отчетните регистри на Клиента за следващия месец.
7. Независимо от т.6 Изпълнителят може да приема обработка на документи, предоставени след 7-мия работен ден на месеца, следващ отчетния, срещу допълнително заплащане на възнаграждение в размер на 20% от месечната такса.
8. Всяка експресна услуга по желание на клиента се заплаща със завишение на обичайната цена от 20 %. Експресна е услугата, която ще бъде извършена в срок, фиксиран по желание на Клиента и неуговорен в индивидуален договор или ценова оферта.
9. Изпълнителят се задължава да изпълнява добросъвестно, поетите задължения към
своите клиенти.
10. Изпълнителят се задължава да удовлетвори желанието на Клиента при избор на
оперативен счетоводител и/или специалист ТРЗ от екипа на Изпълнителя. В случай, че
Изпълнителят не е в състояние да осигури обслужване от желания оперативен счетоводител и/или специалист ТРЗ Изпълнителят следва да предложи разумна алтернатива до постигане на консенсус по въпроса.
11. Изпълнителят се задължава да не разпространява информация за своите Клиенти на
трети лица без изрично съгласие на Клиента. Предоставянето на информация на органите на НАП, Общините и други органи в хода на проверки, ревизии и други форми на контрол
 от страна на публичната власт не се счита за нарушение на задължението по предходното изречение.
12. Изпълнителят има право на оперативна самостоятелност по отношение времето за
обработка на документите на Клиента. Оперативната самостоятелност се ограничава от
сроковете, определени с нормативен акт и/или в индивидуалния договор с Клиента.
13. Изпълнителят работи с документи, предоставени от Клиента и не носи отговорност за
подадени от него документи с невярно съдържание, въз основа на които са съставени
неверни, неточни или непълни документи и/или счетоводни записи, независимо дали са
настъпили вреди от това.
14. Изпълнителят не носи отговорност за неподадени/непредоставени и/или непълно
подадени/предоставени информация и документи от Клиента.
15. При неплащане на текущо задължение от Клиента към Изпълнителя, Изпълнителят има право да откаже предоставяне на справки, документи и информация без да дължи
неустойки.
16. При неплащане на текущо задължение от Клиента към Изпълнителя, Изпълнителят ще извършва само минимален обем от възложените му дейности от Основен пакет услуги, съгласно Глава пета от настоящите Общи условия, целящи спазване на сроковете, определени с нормативен акт. Пълното изпълнение на възложените му дейности, включително обработка на данни за предходни периоди, се възобновява от датата на заплащане на дължимото за съответния минал период.
17. При неплащане от страна на Клиента на 2 последователни такси за услуги Изпълнителят има право да прекрати договорните си отношения с Клиента едностранно, без предизвестие и без да дължи неустойки.

Глава Трета
Права и задължения на Клиента

1. Клиентът има право да получи качествено и в срок възложените на Изпълнителя
дейности.
2. Клиентът има право на избор на обслужващ оперативен счетоводител и/или специалист ТРЗ от екипа на Изпълнителя.
3. Клиентът има право да изисква справки за финансовото състояние и резултатите от
дейността си.
4. Клиентът има право да изисква проверки- текущи и общи, над работата на Изпълнителя.
5. Клиентът има право на съхранение на дружествения архив за текуща и предходна година без да дължи допълнителна такса.
6. Клиентът има право на съхранение на дружествения архив за години преди предходната срещу допълнително заплащане.

7. Клиентът има право на данъчна защита за всички периоди, за които е бил обслужван от Изпълнителя независимо от това дали към настоящия момент е клиент или не на
Изпълнителя. Данъчната защита се осигурява срещу допълнително заплащане.
8. Клиентът има право да избере софтуера, който да се използва за счетоводно отчитане на дейността му.
9. Клиентът има право да изисква информация по разработен от него модел, който
Изпълнителят да предостави срещу допълнително заплащане.
10. Клиентът е длъжен да уведоми Изпълнителя за възлагане на услуги, които не са включени в подписан между страните договор и/или приета индивидуална ценова оферта, своевременно.
11. Клиентът е длъжен до уведоми Изпълнителя за възлагане на Годишно счетоводно
приключване най- късно до 31 декември на отчетната година.
12. Клиентът е длъжен да предоставя на Изпълнителя пълна и точна информация и
документи, касаещи дейността му.
13. Клиентът е длъжен да заплаща дължимото към Изпълнителя възнаграждение в срок.
14. Клиентът е длъжен да осигури оперативна самостоятелност на Изпълнителя по
отношение времето за обработка на документите му. Оперативната самостоятелност се
ограничава от сроковете, определени с нормативен акт и/или в индивидуалния договор
между страните.
15. Клиентът е длъжен да предоставя информация, документи и пояснения на Изпълнителя, необходими за изпълнение на възложените с индивидуален договор и/или оферта ангажименти.
16. Клиентът е длъжен да предоставя първичните счетоводни документи и информацията за стопанските операции на Изпълнителя текущо през отчетния месец .
17. Клиентът е длъжен да предоставя първичните счетоводни документи и информацията за стопанските си операции на Изпълнителя най- малко два пъти месечно: до 20- то число на текущия месец- документите, отнасящи се за периода от 1-во до 15- то число на
отчетния месец, и до 3- тия работен ден на месеца, следващ отчетния месецдокументите, отнасящи се за периода от 16-то число до края на отчетния месец.
18. Независимо от т.17 документите и информацията, свързани със сключване на трудови
договори следва да бъдат предоставени най-късно на датата на сключване на договора.
19. Независимо от т.17 документите и информацията, свързани с прекратяване на трудови договори следва да бъдат предоставени най-късно на датата на издаване на заповедта за прекратяване на договора.

Глава Четвърта
Цени и плащане

1. За услугите, включени в Основен пакет счетоводни услуги, предоставяни на лица,
нерегистрирани по ЗДДС на месечна база, Основен пакет счетоводни услуги, 
предоставяни на лица, регистрирани по ЗДДС на месечна база съгласно Глава пета от
настоящите Общи условия, се сключва индивидуален договор между Клиента и
Изпълнителя, в който се договаря цена за счетоводно обслужване и начин на плащане.

2. За услугите, включени в Основен пакет ТРЗ- услуги, съгласно Глава пета от настоящите Общи условия, се сключва индивидуален договор между Клиента и Изпълнителя, в който се договаря цена за 1 (един) брой лице, назначено на трудов, граждански договор, договор за управление и контрол за съответния месец, и начин на плащане. Броят лица се удостоверява с приложен списък на лицата , назначено на трудов, граждански договор, договор за управление и контрол за съответния месец.
3. Всяка допълнителна счетоводна и/или ТРЗ услуга, съгласно Глава пета от настоящите
Общи условия, която се изиска от Клиента и/или подлежи на изпълнение в съответствие
с нормативен акт, подлежи на допълнително заплащане над договорената месечна такса
за основен пакет счетоводни и/или ТРЗ услуги.
4. Дължимата сума за попълване и подаване на Декларации ИНТРАСТАТ се определя на база въведените записи и обявена ценова листа за 1 бр. запис. Един брой запис по
предходното изречение е всяка позиция от стоки, която е въведена преди обединяване
на редове поради общите им характеристики. В случай, че има повече от една доставка
на един и същи вид стока, то всяка доставка се разглежда като отделен запис.
5. Дължимата сума за подготовка и представяне на документи при възложена ревизия или проверка от органите на НАП, НОИ, Инспекция по труда се определя на база отработени човекочасове от съответен специалист и копирани/сканирани брой страници. Цената за едни човекочас и 1 брой страница се определя по обявена ценова листа,. Количеството отработени човекочасове и броя копирани/сканирани страници се удостоверяват чрез подписване на Двустранен протокол между Клиента и представител на Изпълнителя.
6. Дължимата сума за Годишно счетоводно приключване се определя по следната формула:
Тгсп = ∑Т

∗ ∗ % , където:
Тгсп- такса за годишно счетоводно приключване;
∑Т– сума на платените/дължими през/за годината такси за счетоводно обслужване;
– брой месеци, за които е платено/дължимо счетоводно обслужване
7. За всяка корекция след подготовка на документи и справки за Годишно счетоводно
приключване поради неподадена или непълно подадена информация се заплаща
допълнително в размер определен като процент от дължимата сума по предходната
точка. Процентът се определя в зависимост от документите и справките, които подлежат
на корекция.
8. За лица, които 
не ползват Основен пакет счетоводни услуги, предоставяни на лица,
нерегистрирани по ЗДДС или Основен пакет счетоводни услуги, предоставяни на лица,
регистрирани по ЗДДС цената се определя с индивидуална ценова оферта, която влиза в
сила след изричното й приемане от Клиента.

9. За изготвяне на Годишни данъчни декларации на управители, съдружници и служители
на Клиента се заплаща такса съгласно обявена ценова листа.

10. За подготовка и подаване на декларации по ЗМДТ се заплаща такса определена с
индивидуална ценова оферта.
11. За изготвяне на месечни, тримесечни и др. междинни отчети в съответствие с НСФОМСП или МСФО на български и/или английски език се заплаща такса определена с
индивидуална ценова оферта.
12. За изготвяне на отчети за управленски цели на български и/или английски език се заплаща такса определена с индивидуална ценова оферта.
13. За подготовка и подаване на Искане за прилагане на СИДДО се заплаща такса определена с индивидуална ценова оферта.
14. За счетоводно отчитане при използване на счетоводен софтуер по желание на клиента, различен от ФСС Мираж и/или ERP Kartel се заплаща такса определена с индивидуална ценова оферта.
15. За изготвяне на бланка за Трудов и/или Граждански договор с допълнителни клаузи,
изисквани от Клиента се заплаща такса определена с индивидуална ценова оферта.
16. За изготвяне на двуезични трудови и/или граждански договори се заплаща такса
определена с индивидуална ценова оферта.
17. За изготвяне на Заповеди за платен/ неплатен годишен отпуск на служителите се заплаща такса определена с индивидуална ценова оферта.
18. За Изготвяне и подаване на Декларация по чл.15 от ЗБУТ се заплаща такса определена с индивидуална ценова оферта.
19. За изготвяне на документи при напускане на служител, в т.ч. УП-2, УП-3 и др., за годините, през които Изпълнителят не е предоставял ТРЗ- услуги на Клиента се заплаща такса, определена в обяване ценова листа.
20. За представителство пред държавната и/или общинска администрация се заплаща такса определена с индивидуална ценова оферта.
21. За действие в качеството на пълномощник на служител на Изпълнителя с право на подпис от името и за сметка на Клиента се заплаща такса, определена в сключен между Клиента и Изпълнителя договор.
22. За подаване и получаване на Искания за предоставяне на документи, удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения; удостоверение за платени в България
данъци; удостоверения за декларирани данни пред органите на НАП; удостоверение за
служебен номер от регистъра на НАП за чуждестранни физически и юридически лица се
заплаща такса съгласно обявена ценова листа.
23. За изготвяне и подаване на заявления пред Комисията за защита на личните данни и
получаване на удостоверение за регистрация цената се определя на база обявена ценова
листа.
24. За копиране, сканиране и/или принтиране на документи се заплаща такса, съгласно
обявена ценова листа.
25. За изготвяне на други документи, вкл. Документи за кандидатстване за банков кредит, и представяне пред комепетентните органи и/или лица се заплаща такса, съгласно
представена ивдивидуална ценова оферта.

26. Изготвяне на платежни нареждания за плащания към контрагенти се заплаща такса
съгласно обявена ценова листа.
27. За счетоводни и данъчни консултации се заплаща такса определена на база отработени човекочасове по часова ставка определена в обявена ценова листа.
28. За предоставяне на данъчна защита се заплаща такса определена с индивидуална ценова оферта.
29. За предоставяне на правни и управленски консултации и услуги се заплаща такса
определена с индивидуална ценова оферта.
30. За предоставяне на други услуги се заплаща такса определена с индивидуална ценова оферта.
31. Индивидуалните ценови оферти се изпращат на адрес за кореспонденция и/или факс
и/или e-mail, посочени в договора за счетоводно обслужване. В случай, че офертата не
бъде отхвърлена до 7 (седем) работни дни от получаването й от Клиента, то тя се смята за приета.
32. Ценовите листи се смятат за обявени от Изпълнителя, ако са публикувани на официалния уеб сайт на дружеството и/или са изпратени на адрес за кореспонденция и/или факс и/или e-mail, посочени от Клиента.
33. По изключение допълнителна счетоводна и/или ТРЗ услуга може да бъде включена като клауза по индивидуалния договор между Клиента и Изпълнителя.

Глава пета
Услуги, предоставяни от БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ИНТЕР АД

  1. Счетоводни услуги

Счетоводните услуги осигуряват изграждането и поддържането на счетоводна система за
законосъобразно водене на счетоводството на Клиента в съответствие с изискванията на
Закона за счетоводството и другите приложими разпоредби на националното
законодателство.

a. Основен пакет счетоводни услуги, предоставяни на лица, нерегистрирани по ЗДДС на месечна база, включва:
 Счетоводно обслужване от офиса на Изпълнителя;
 Упълномощен служител на Изпълнителя с право да подава документи от
името на Клиента;
 Класиране на първични счетоводни документи;
 Съставяне на счетоводни записи във ФСС Мираж или ERP Kartel на база
предоставени от Клиента първични счетоводни документи;
 Ежемесечно приключване до изготвяне на Оборотна ведомост;
 Подготовка и подаване на декларации по чл.201 от ЗКПО;

 Подготовка и подаване на статистически справки пред БНБ;
 Подготовка и подаване на текущи статистически отчети пред НСИ;
 Проследяване на натрупан оборот за регистрация по ЗДДС;
 Подготовка и подаване на Заявление за задължителна регистрация или
регистрация по избор по ЗДДС;
 Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата;
 Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен
амортизационен план;
 Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси.

Основен пакет счетоводни услуги, предоставяни на лица, регистрирани по ЗДДС на месечна база, включва:

 Счетоводно обслужване от офиса на Изпълнителя;
 Упълномощен служител на Изпълнителя с право да подава документи от
името на Клиента;
 Класиране на първични счетоводни документи;
 Съставяне на счетоводни записи във ФСС Мираж или ERP Kartel на база
предоставени от Клиента първични счетоводни документи;
 Ежемесечно приключване до изготвяне на Оборотна ведомост;
 Подготовка и подаване на декларации по чл.201 от ЗКПО;
 Подготовка и подаване на статистически справки пред БНБ;
 Подготовка и подаване на текущи статистически отчети пред НСИ;
 Генериране и подаване пред органите на НАП на месечна Справкадеклариция, дневници по ЗДДС и VIES- декларация;
 Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата;
 Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен
амортизационен план;
 Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси.

c. Допълнителни счетоводни услуги:
 Попълване и подаване на Декларации Интрастат;
 Подготовка и представяне на документи при възложена ревизия или
проверка от органите на НАП.
 Годишно счетоводно приключване, в т.ч:

съставяне на Годишни финансови отчети в съответствие с
НСФОМСП или МСФО;
подаване на отчет пред НСИ;
изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация по ЗКПО /за
търговски дружества/ или по ЗДДФЛ /за ЕТ/;
изготвяне и подаване на Декларация по чл.142 от ДОПК;
изготвяне и подаване на Справки по чл.73 от ЗДДФЛ;
контакт с избрания Регистриран одитор на Клиента.
 Изготвяне на Годишни данъчни декларации на управители, съдружници и
служители на Клиента;
 Подготовка и подаване на декларации по ЗМДТ;
 Месечни отчети в съответствие с НСФОМСП или МСФО на български и/или
английски език;
 Отчети за управленски цели на български и/или английски език;
 Подготовка и подаване на Искане за прилагане на СИДДО;
 Счетоводно отчитане при използване на счетоводен софтуер по желание
на клиента, различен от ФСС Мираж и/или ERP Kartel.

  1. Пакет „Счетоводител в офиса на Клиента“ включва дейностите, описаните в подточки a или b на точка 1, с място на извършване на услугите в офиса на Клиента.
  2. ТРЗ- услуги:

Услуги, свързани с възникването и осъществяването на трудовите или договорни
правоотношения между работодател и работник/служител или наето по граждански
договор лице, в т.ч. свързаните с тях трудови досиета и документи за възнаграждения,
осигуровки, почивки, отпуски, болнични и други документи и тяхното отчитане в
предвидените срокове.

a. Основен пакет ТРЗ- услуги включва:
 Изготвяне на трудови договори в съответствие с изискванията на Кодекса на труда
на блнака, изготвена от Изпълнителя след предоствяне на необходимите данни от
Клиента;
 Изготвяне на заповеди за прекратяване на трудови правоотношения;
 Подаване на уведомление по чл.62 ал.5 от КТ за сключване и/или прекратяване на
Трудови договори;
 Обработване и подаване на болнични листове;
 Съставяне на месечни Разплащателни ведомости и Рекапитулации за дължимите
осигурителни вноски по КСО и ЗЗО, и данъци по ЗДДФЛ;

 Подготовка и представяне на месечни декларации образец 1 и 6;
 Водене на трудови досиета на служителите;
 Следене на използван и неизползван платен годишен отпуск на служителите;
 Подготовка на Сметки за изплатени суми и служебни бележки във връзка със
сключени граждански договори;
 Изготвяне на платежни нареждания за дължими осигурителни вноски, данъци и
заплати;
 Подготовка и подаване на декларации по чл.55 от ЗДДФЛ;
 Изготвяне на документи при напускане на служител, в т.ч. УП-2, УП-3 и др., за
годините, през които Изпълнителят е предоставял ТРЗ- услуги на Клиента.

b. Допълнителни ТРЗ- услуги:

 Изготвяне на бланка за Трудов и/или Граждански договор с допълнителни
клаузи, изисквани от Клиента;
 Изготвяне на двуезични трудови и/или граждански договори;
 Изготвяне на Заповеди за платен/ неплатен годишен отпуск на служителите;
 Изготвяне на документи при напускане на служител, в т.ч. УП-2, УП-3 и др., за
годините, през които Изпълнителят не е предоставял ТРЗ- услуги на Клиента.
 Подготовка и представяне на документи при възложена ревизия или проверка от
органите на НАП, НОИ или Инспекция по труда.
 Изготвяне и подаване на Декларация по чл.15 от ЗБУТ.

  1. Административни услуги

 Представителство пред държавната и/или общинска администрация;
 Действие в качеството на пълномощник на служител на Изпълнителя с право на
подпис от името и за сметка на Клиента;
 Подаване и получаване на Искания за предоставяне на документи, удостоверение
за наличие или липса на данъчни задължения; удостоверение за платени в
България данъци; удостоверения за декларирани данни пред органите на НАП;
удостоверение за служебен номер от регистъра на НАП за чуждестранни
физически и юридически лица;
 Изготвяне и подаване на заявления пред комисията за защита на личните данни и
получаване на удостоверение за регистрация;
 Копиране, сканиране и/или принтиране на документи;
 Изготвяне на платежни нареждания за плащания към контрагенти;
 Изготвяне на други документи, вкл. Документи за кандидатстване за банков
кредит, и представяне пред комепетентните органи и/или лица.

 Захранване със средства на Клиента/Теглене на пари в брой на/от банковите
сметки на Клиента чрез посещение на банков клон

4. Счетоводни и данъчни консултации

a. Услуги по спазване, разясняване и прилагане на националното данъчно законодателство
 Консултации, изготвяне и проверка на годишни данъчни декларации по Закона за
корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на
физическите лица; данъчни декларации съгласно Закона за данък върху
добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за
местните данъци и такси;
 Регистрация по ЗДДС, по Закона за защита на личните данни и др.;
 Съдействие и контакти с приходната администрация и с други административни
органи, когато е необходимо да представите или подадете документи, заявления
или формуляри, изисквани по закон:
удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения;
удостоверение за платени в България данъци;
удостоверения за декларирани данни пред органите на НАП;
удостоверение за служебен номер от регистъра на НАП за чуждестранни
физически и юридически лица;
 Определяне на данъчните ефекти и изготвяне на методика на работа при
извършване на специфични търговски сделки;
 Консултации по практическото прилагане на промени в данъчното,
осигурителното, търговското и трудовото законодателство.
 Консултации и изготвяне на документи във връзка с международно данъчно
облагане
 Корпоративен данък, Данъци върху разходите, Данъци при източника, Косвени
данъци (ДДС и акцизи), Данък върху доходите на физическите лица, Местни
данъци и такси;
 Консултации по прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно
облагане;
 Съдействие при изготвяне на документи за възстановяване на данък при
източника;
 Консултации и определяне на най-изгодния данъчен ефект при сделки между
местни и чуждестранни контрагенти;
 Консултации отнасящи се до инвестиции в страната и определяне на регулаторни
изисквания.
 Консултации и предоставяне на услуги в областта на социалното и здравното
осигуряване

 Консултации, спомагащи за определяне на осигурителния статус на ръководния
състав и персонала, както и определяне на компонентите на възнаграждението и
осигурителния доход;
 Попълване и подаване на документи и декларации;
 Съдействие при издаване на удостоверения за целите на осигуряването.
 Консултации и услуги във връзка с преобразуване
 Консултации относно данъчните ефекти при преобразуване на Търговско
дружество чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне.

5. Данъчна защита

 Текуща помощ и съдействие при наличие на данъчна ревизия или проверка от
органите на НАП
, съдействие при подготовката на писмени обяснения, справки и
други документи, участие в срещи и обсъждане на проблеми, установени при
ревизията;
 Изготвяне на възражения и жалби срещу издадени актове от органите по
приходите.

6. Управленски консултации

 Изготвяне на стратегии за развитие и планиране на бизнеса – развитие на
мениджмънта; сливания и придобивания; организационен дизайн; финансово
планиране и бюджетиране.
 Анализ на риска и финансовото състояние, което включва:
 Анализ на паричните потоци
 Анализ на печалбата;
 Анализ на балансовата структура;
 Анализ на конкурентноспособността на фирмата;
 Анализ на човешките ресурси;
 Изготвяне на бизнес план;
 Консултации по стратегическо финансиране, включително финансово
прогнозиране, моделиране и оценки.
 Оптимизиране на оперативната дейност – изследване и подобряване на бизнес
процесите; оперативен преглед и оценка; управление на разходите.
 Откриване на злоупотреба на мениджъри, счетоводни и материално отговорни
лица.
 Консултантски услуги при сделки (Дю дилиджънс):
 Финансов и данъчен дю дилиджънс;

 Дю дилиджънс осъществяван от продавача ( Vendor due diligence);
 Оценка на ръководството в периода преди инвестицията и след инвестицията;
 Подобряване на представянето;
 Дю дилиджънс на информационни технологии;
 Заключителни отчети.

7. Правни услуги

 Публикуване на Годишни финансови отчети;
 Регистрация на фирми, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел и
др., както и промяна в обстоятелства;
 Изготвяне на договори, защитаващи правата и интересите на нашите клиенти:
 Правни консултации и съвети в областта на корпоративното, търговското,
данъчното, трудовото, банковото, митническото и валутното законодателство;
 Защита пред съд и арбитраж по съдебни дела във връзка с търговски и граждански
сделки;
 Представителство и съдействие по приватизационни сделки, концесионни
процедури, процедури по възлагане на обществени поръчки
 Консултации по правните аспекти на сделки с ценни книжа;
 Изготвяне на договори за франчайзинг;
 Осъществяване на сделки с недвижими имоти в полза на чужди граждани и
дружества;
 Осъществяване на контакти с местни и централни органи на държавната власт.

8. Други услуги

 Получаване и доставка на документи от/до офис на Клиента;
 Съхранение на архиви;
 Извършване на ревизии на обекти и физически инвентаризации на стоки,
материали, готова продукция и дълготрайни активи.

Глава шеста
Поверителност

1. Задължения за опазване на поверителност.

a. Изпълнителят и Клиентът се задължават, включително техните работници или
служители, да пазят доброто име, търговския престиж и фирмените тайни на другата
страна и да не разпространяват (освен за целите на изпълнение на договорените
услуги) поверителни за тях, за дейността или за клиентите им сведения, както и всяка
 друга търговска, техническа и финансова информация относно индустриалната
собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояниe на страните,
техните акционери, съдружници и управителни органи, които са им станали известни
при или по повод изпълнението на договорните им отношения.
b. Същата забрана се отнася и по отношение на информация за дружества, които са под
контрола на страните или под чийто контрол страните се намират, или които се
намират с някоя от страните под общ контрол от трета страна. Забраната не се отнася
до общоизвестни факти, до информация, която е публично достояние или за която
има изрично съгласие на другата страна.
c. Тази забрана се прилага по време на действието на договорните отношения между
Изпълнителя и Клиента и след тяхното преустановяване в продължение на една
година от датата на прекратяването им.

2. Поверителна информация.

“Поверителна информация” ще означава всички и всякакви технически и нетехнически
данни; формули; финансова обстановка; бизнес планове; информация за сътрудници;
бизнес документация; списък на минали, настоящи и бъдещи клиенти в страната и
чужбина, включително имена и адреси за контакти; документация по проекти;
маркетингови доклади; списък на служителите, включително личните им данни;
сключени договори; договорни отношения; рамкови договори и общи условия; стратегии,
политика и процедури за стратегическо и тактическо планиране; процедури за
ценообразуване; информация, свързана с определени процедури, технологии или
теории; финансова информация; ноу-хау, и всякаква друга информация, която може да
бъде разкрита на Изпълнителя и/или Клиента, или която стане известна на Изпълнителя
и/или Клиента и/или служителите и ръководството им по някакъв друг начин като резултат
от или във връзка с изпълнение на задълженията на Изпълнителя и/или Клиента, съгласно настоящите ОУ.

b. “Поверителна информация” ще означава също така всякаква документация, скици,
спецификации, диаграми, чертежи, записки, данни, шаблони, модели, мостри, софтуер и
софтуерни приложения, компютърни изходни устройства или други материали или
записи, или друга информация, независимо дали писмена или устна, съдържаща се върху всякакви дискети, аудио и видео касети, компакт-дискове или други технически средства за възпроизвеждане и запаметяване на информация.

Глава седма
Отговорност

1. Изпълнителят не носи отговорност:

a. За действия или бездействия, вреди, пропуснати ползи и нарушения на българското
законодателство от Клиента, дори когато са му наложени глоби и имуществени санкции
за тях, когато същият е предоставил на изпълнителя документи с невярно съдържание или
 документи, в които има допусната грешка и тези документи са повод или причина за
нарушението.

b. В случаите, когато Клиентът не е предоставил навреме необходимите документи на
Изпълнителя, като за ненавременно предоставяне на документи се счита всяко
представяне на документи извън сроковете, съгласно настоящите ОУ или в срок по- малък от 3 дни преди изтичане на законовия срок или срокът за представянето им пред
съответните институции;
c. За вреди, причинени от бездействие на Клиента, когато не е подписал навреме документи и/или не е потвърдил и/или предоставил информация и данни, необходими за
извършване на съответните услуги.
d. Когато действията, бездействията, вредите, пропуснатите ползи и нарушенията са
свързани с услуги, които не са в предмета на ОУ или договора с Клиента или за услуги,
които не са заплатени в срок от Клиента;
e. За консултации, съвети и становища, които не е предоставил писмено на Клиента.
f. За неизвършени услуги и действия, дори същите да са в предмета на договора, ако
извършването на определена услуга би било в нарушение на закона.

Глава осма
Допълнителни разпоредби

1. Комуникация.
a. Всички съобщения и уведомления между Изпълнителя и Клиента ще бъдат в писмена
форма за действителност.
b. Писмената форма ще се счита спазена и за изпратените чрез електронна поща такива ако клиентът е посочил електронен адрес за кореспонденция.
c. Когато страна е декларирала електронен адрес за кореспонденция се счита, че същата е съгласна да получава всякакви документи, уведомления и съобщения на посочения от нея електронен адрес и всякакви документи, уведомления и съобщения се считат за
изпратени, връчени и получени когато са изпратени на този мейл адрес.

2. Приложимо право.
Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с и се подчиняват на законите на Република България.

3. Спорове и арбитраж.

Спорове, възникващи от или във връзка със задълженията на страните по настоящите ОУ, за чието разрешаване страните не постигнат съгласие, включително спорове, възникващи от или във връзка с неговото тълкуване, валидност, изпълнение или прекратяване, се разрешават от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

4. Промени
За всяка промяна в ОУ Клиентът трябва да бъде информиран най- малко 30 дни преди влизането им в сила. Уведомлението се счита за валидно, ако е изпратено до посочен от Клиента адрес или e-mail за кореспонденция. Промените се считат за приети в случай, че Клиентът не е възразил в срок от 15 дни от датата на получаване на уведомлението.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)