Пон - Пет: 9:00 am - 06:00pm
Brain Storm ConsultBrain Storm ConsultBrain Storm Consult
(Понеделник - Петък)
office@brainstorm.bg
ж.к. Младост 1А, бл. 505А, вх. 2
Brain Storm ConsultBrain Storm ConsultBrain Storm Consult
%page Среща с одиторския екип на Брейн Сторм Консулт по повод темата вътрешен одит на общини

Среща с одиторския екип на Брейн Сторм Консулт по повод темата вътрешен одит на общини

Защо и как е възможно вътрешният одит на общини да бъде любимо професионално занимание?

Среща с одиторския екип на Брейн Сторм Консулт и неговия ръководител д-р Камелия Терзийска в рубриката „Бизнес консулт“.

Одиторският екип на  Брейн Сторм Консулт споделя своето експертно мнение и препоръки по темата, свързана с вътрешния одит на общини.

 Одитът на общини е изключително важен и всеки един от тях е специфичен, бихте ли споделили някои конкретни случаи?

Д-р Камелия Терзийска

Генерален мениджър и собственик на Брейн Сторм Консулт

Един от любимите ми одити, с които нашата компания напоследък се занимава активно, е вътрешен одит на общини. Защо ми е любим, защото се срещам с хора, които имат нужда от обучение, от разясняване на някакви конкретни нормативни уредби. Всеки път, всяка една община е едно предизвикателство. Това, което наблюдавам, при повечето от тях е използването на различни софтуери, които не са свързани помежду си.

Много от общините нямат инициатива да си събират данъцит.  Друг проблем е по отношение на земите, които се дават под наем, няма регистри. По отношение на обществените поръчки забелязвам неправилно проведени обществени поръчки. Смятам, че сме изключително полезни и тези, които ни наемат остават доволни от резултата.

Как се осъществява вътрешният одит?

Лиляна Деспотова

Регистриран одитор, „Брейн Сторм Консулт“

Услугите, които са свързани с консултиране, представляват най-общо предоставяне на съвети по искане на Възложителя като условията по този ангажимент се договарят в съответното споразумение с него. От съществено значение за качеството на вътрешния одит е той да бъде независим, а лицата ангажирани с него да бъдат обективни в своята работа. Високите нива на компетентност и професионална грижа са абсолютно задължителни.

Какви са най-честите пропуски, които срещате във Вашата практика?

Като цяло при смяна на ключови експерти в дадена организация, също така от гледна точка на финансовата отчетност, както и много често се случва неспазване на принципа на предпазливост по отношение на очаквани разходи, във връзка с поети от общината ангажименти по договори.

Какъв е приносът на вътрешния одит за организацията  ?

Павлина Кралева

Асистент одитор, „Брейн Сторм Консулт“

Вътрешният одит подобрява дейността на организацията, като й помага тя да постигне целите си чрез прилагане на систематичен и дисциплинарен подход за оценяване и подобряване на ефективността на процесите на управление на риска, контрола и управлението.

Каква е организацията на вътрешния одит?

Организацията на вътрешния одит се състои в:

  • Идентифициране и оценяване рисковете на организацията;
  • Оценка системите за финансово управление и контрол, тяхната ефективност и надеждност по отношение на:
  • Идентифицирането, оценяването и управлението на риска от ръководството, опазване на активите, опазване на информацията
  • Съответствие със законодателството на вътрешните нормативни актове и договори
  • Ефективност, ефикасност и икономичност на дейностите
  • Изпълнение на задачите и постигане на целите на организацията

Какви са условията, при които е необходимо да се изготви оздравителен план на една община?

Анелия Стоянова

Асистент одитор, „Брейн Сторм Консулт“

Ако една община отговаря на три или повече от следните критерии: неспазване на фискалните правила по чл. 32, ал. 1,2 от Закона за публичните финанси, ако последните три години за всяка една от тях има отрицателно бюджетно салдо, когато има наличие към края на годината на задължения за разходи по бюджета и те надхвърлят 15 % от средните разходи за последните 4 години. Също така, когато събираемостта на данъците върху превозните средства и данък върху недвижимите имоти е под средната събираемост на двата данъка за всички общини. Това са условията, при които тя трябва да се включи в програма за финансово подпомагане.

Какво представлява планът за финансово оздравяване на общините?

Когато една община е във финансово затруднение, общинският съвет открива процедура за финансово оздравяване на общината. Кметът отправя искане до Министъра на финансите за отпускане на временен безлихвен заем и в този план се включват следните критерии: прави се оценка на финансовото състояние на общината, анализ на причините, поради които се е стигнало до това финансово затруднение, определят се критериите, на които отговаря общината като община във финансово затруднение, мерките за повишаване на приходите и събираемостта се включват, също така се включват мерки за оптимизиране на разходите, какво влияние оказват тези мерки върху качеството на публичните услуги, изготвят се графици на просрочените задължения, отговорности на кмета и общинския съвет и срока на процедурата за оздравяване.

Кои са мерките за оптимизиране разходите на една община?

Диана Адреянова

Асистент одитор, „Брейн Сторм Консулт“

Мерките се свеждат до следните: ограничаване разходите на гориво и смазочни материали, ограничаване на разходите на телефонни разговори, куриерски и пощенски услуги, ограничаване разходите, свързани с енергия и вода, ограничаване на текущи разходи, свързани с ремонтни дейности, ограничаване на разходите за командировки, анализ и оптимизиране на структурата на общинската администрация за 2020 г. и 2021 г.

Освен финансовото представяне, какво друго оценявате по време на вътрешния одит?

Невена Караманолова

Асистент одитор, „Брейн Сторм Консулт“

Идентифицираме и оценяваме рисковете, пред които е изправена организацията, въз основа на предварителни срещи с Ръководството и последващи такива със служителите, ангажирани с оперативните процеси се идентифицират и одитните рискове. Извършва се пряко наблюдение дейността на организацията, изготвят се описаните процедури. Идентифицираме и оценяваме съществуващите контроли срещу рисковете. Оценяваме ефективността на контролните дейности. Създадените контролни процедури подходящи ли са и ограничават ли се рисковете.

Как комуникирате с всяка една от организациите?

Росица Тамам

Асистент одитор, „Брейн Сторм Консулт“

За съществените въпроси, свързани с одита обикновено комуникираме писмено – при определяне обхвата на одита, при изготвяне на междинните препоръки, при оформяне на окончателния доклад. В оперативната работа има и много устна комуникация, която помага за изграждането на представа за нагласата на служителите и ръководителите на дружеството. Устните комуникации също се документират. Имаме специални работни документи, с които проследяваме извършената работа, проследяваме доколко са изпълнени препоръките, които сме дали.

Д-р Терзийска, успяхме да очертаем по – важните аспекти на одита на общини, какво бихте казали в заключение?

Бих се обърнала към всички кметове, финансови мениджъри на общините да търсят външни консултанти, защото смятам, че ние имаме много по-голям опит с най-различни казуси, които сме разрешавали, които една община сама за себе си не може да срещне всичко и да има компетенциите за всичко. Не напразно в цял свят се ползват външни консултанти, които са специалисти в дадената област.

Вижте цялото интервю тук

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)