Счетоводно обслужване

Регистрация и промени в регистрация на фирма

Регистрация на фирма

Регистрацията на търговско дружество крие в себе си известни специфики, поради тази причина нашият екип от специалисти ще Ви съдейства изцяло с изготвянето на необходимите документи, в зависимост от формата на дружеството, която сте избрали – ЕООД, ООД, АД, ЕАД или друга правно-организационна форма.

Процедурата по регистрацията на дружество цели индивидуализиране на търговеца и участието му в търговския оборот. Съгласно българското законодателство, търговец е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от сделките уредени в чл. 1, ал. 1 от Търговския закон. Процедурата преминава през два основни етапа:

 1. Подготовка на документите по регистрацията
 2. Подаване на документите в Търговския регистър

Основните данни необходими за регистрацията на Вашата фирма са:

 • Наименование на фирмата;
 • Предмет на дейност;
 • Седалище и адрес на управление;
 • Учредители;
 • Капитал;
 • Срок на дружеството, ако има такъв;
 • Номинална стойност на един дял от капитала;
 • Разпределение на дяловете по съдружници;
 • Управител;
 • Форма на представителство – в случай, че дружеството ще се представлява от повече от един управител е необходимо да се посочи дали ще предствляват дружеството заедно или по отделно.

Изготвените, оформени и подписани от нас документи  се подават към Търговския регистър. Когато Вашата фирма бъде вписана, тя ще получи служебно единен идентификационен код (ЕИК). Той е 9-цифрен уникален идентификационен номер на Вашата фирма, който служи за нейното идентифициране.

Промени в регистрация на фирма

Промяната в обстоятелствата на дружество е често срещана процедура, затова нашите правни консултанти ще изготвят за Вас всички необходими документи, за да извършите желаните от Вас промени по партидата на Вашата фирма. На вписване в Търговски регистър подлежат обстоятелствата свързани с промяната на:

 • Наименованието на търговското дружество;
 • Адреса на управление;
 • Управител на фирмата;
 • Предмета на дейност на фирмата;
 • Увеличаване/намаляване капитала на дружеството;
 • Прехвърляне на дружествени дялове;
 • Прекратяване членство на съдружник;
 • Приемане на нови съдружници;
 • Продажба/прехвърляне на дружествени дялове;
 • Продажба/прехвърляне на фирма.

При настъпване на промени в някои от горепосочените обстоятелства, всяко лице е задължено да заяви вписване на обстоятелствата или да представи актове в Търговския регистър в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелството, освен ако в закона не е предвиден друг срок.

За повече информация може да използвате формата „Направете запитване“ или да ни пишете на office@brainstorm.bg и sales@brainstorm.bg, както и да се свържете с нас на +359 2 80 99 740.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: