Резултатите и информацията, свързана с финансовите коефициенти са необходими при вземането на различни инвестиционни решения.  Калкулаторът Рентабилност представя коефициентът, отразяващ категорията рентабилност , както и начина, по който се изчислява. Резултатът е представен в процент като изразява относителния дял на печалбата в приходите, т.е. печалбата като процент от приходите.

Печалбата, която реализира определена компания, е важен показател при анализирането й.

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби е съотношение, което позволява да бъде оценена дейността на дадено дружество, като се направи сравнение и съпоставка с предходни години, както и с данните за показателите на конкурентите в същия сектор.

Въведете нетните приходи от продажби и разходите за оперативна дейност в т. ч. преки разходи за продажби и съответната част от  административните разходи,. Като резултат ще получите брутна печалба и коефициент на рентабилност на приходите от продажби.

Коефициент на рентабилност:

Брутна печалба/Приходи = Коефициент на рентабилност на приходите