Финансово-счетоводните показатели в дадена компания дават пълна и достоверна информация за нейното финансово състояние. На база на получените данни се прави анализ на постигнатите резултати. Въз основа на направените изводи, се вземат мерки и решения, които дават възможност за насочване на дейността на фирмата в положителна посока. Препоръчително е да се извърши съпоставка с показатели  от предишни отчетни периоди, за да се открият тенденции в развитието и да се определят факторите, които оказват влияние върху дейността на предприятието.

След въвеждане на стойности в полетата с избраните от Вас показатели, калкулаторът извежда Вашия резултат под формата на коефициент.

Формули:

  1. Рентабилност на приходите=

(Финансов резултат / Нетни приходи от дейността)

  1. Рентабилност на собствения капитал=

(Финансов резултат / Собствен капитал)

  1. Ефективност на приходите=

(Разходи за дейността / Приходи от дейността)

  1. Коефициент на обща ликвидност=

(МЗ+КВ+КИ+ПС) / КП

  1. Коефициент на бърза ликвидност=

(КВ+КИ+ПС) / КП

  1. Коефициент на незабавна ликвидност=

(КИ+ПС) / КП

  1. Коефициент на абсолютна ликвидност=

(ПС) / КП

  1. Коефициент на финансова автономност=

Собствен капитал / Привлечен капитал

  1. Коефициент на задлъжнялост=

Привлечен капитал / Собствен капитал