Пон - Пет: 9:00 am - 06:00pm
Brain Storm ConsultBrain Storm ConsultBrain Storm Consult
(Понеделник - Петък)
office@brainstorm.bg
ж.к. Младост 1А, бл. 505А, вх. 2
Brain Storm ConsultBrain Storm ConsultBrain Storm Consult
НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014 - 2021, ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, ИНОВАЦИИТЕ И МСП В БЪЛГАРИЯ“

НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ
2014 – 2021
ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, ИНОВАЦИИТЕ И МСП В БЪЛГАРИЯ“
ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
„ПОДКРЕПА ЗА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настоящата процедура е официално отворена за прием на проектни предложения.;
Краен срок за кандидатстване: 18 ноември 2021 г.
Програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП” в България ще допринесе за постигане на общите цели на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и по- конкретно намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство и засилване на двустранните взаимоотношения между Норвегия и страните- бенефициенти по Норвежкия финансов механизъм. Програмата има за цел да насърчи създаването на ценности и устойчиво развитие на бизнес сектора в България. Тя има за цел да стимулира и развива дългосрочното бизнес сътрудничество между Норвегия и България, което се основава на развитие на бизнеса и иновациите.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА НАСТОЯЩАТА ПОКАНА

Целта на настоящата покана е да финансира проекти на български стартиращи компании в една от двете фокусни области: „Иновации на зелената индустрия“ и „Технологии на благосъстоянието“. Целта е да се финансира развитието и прилагане на иновативни екологични или социални технологии / продукти, процеси и решения. Очакваният резултат от проектите, финансирани чрез настоящата покана, е повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия под формата на ръст в оборота и нетната печалба. Проектите във фокусна област „Иновации за зелена индустрия“ се очаква да допринесат за разработване и прилагане на иновативни технологии, процеси и решения, както и намаляване на емисиите на CO2 и по-енергийно ефективни производствени процеси. Проектите във фокусна област „Социални технологии“ се очаква да допринесат за разработване и въвеждане на иновативни технологии, услуги и решения, които помагат възрастни хора и хора с увреждания да станат по-независими и самостоятелни.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ / ПАРТНЬОРИТЕ

Допустими кандидати са микро и малки предприятия, така както са определени в препоръка 2003/361 1 на ЕС, регистрирани като юридически лица по смисъла на Търговския закон.
Кандидатите следва да:

 1. са регистрирани не по-малко от 6 месеца и не повече от 4 години към датата на крайния срок за кандидатстване,
 2. работят в една от двете фокусни области на програмата („Иновации на зелената индустрия“ и „Технологии на благосъстоянтието“);
 3. бъдат предприятия, които не са включени в списъка на малките предприятия, до четири години от датата на регистрацията им и които все още не са разпределили печалби и не са били образувани чрез сливания;

Допустими партньори:

Всяко частно или публично юридическо лице, търговско или нетърговско дружество и неправителствена организация, регистрирана като юридическо лице в Норвегия или в България.

ОБЛАСТИ НА ПОДКРЕПА И ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими дейности на проекти във фокусна област „Иновации на зелената индустрия“:

 • Разработване, изпълнение и инвестиране в иновативни „зелени“ технологии;
 • Разработване на „зелени“ услуги и стоки;
 • Разработване и внедряване на „зелени“ производствени процеси.
  Проектите трябва да допринасят пряко за един или повече от посочените показатели:
  – Разработени иновативни зелени технологии /процеси/решения,
  – Прилагани иновативни зелени технологии/процеси/решения (нови за предприятието),
  – Зелени продукти или услуги, комерсиализирани (нови за пазара). Допустими дейности на проекти във фокусна област „Социални технологии“:

1. Разработване, прилагане и инвестиции в иновативни технологии за благосъстояние и услуги, които да помогнат на възрастните хора и хората с увреждания да станат по-независими и самостоятелни;
2. Разработване на продукти, услуги и решения, свързани с благосъстоянието, които помагат за посрещането на социални и здравни предизвикателства на застаряващото общество;
3. Разработване, прилагане и инвестиране на технологични решения, използвани главно от/за подкрепа на персонала, който предоставя или извършва социални услуги;

Всички проекти за технологии на благосъстоянието трябва пряко да допринесат за положителна промяна на: ВАЖНО!

 • Прогнозен годишен ръст на оборота;
 • Прогнозен годишен ръст на нетната оперативна печалба;

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ ПО НАСТОЯЩАТА ПОКАНА

За да се считат за допустими, разходите могат да бъдат в следните бюджетни категории:

✓ Разходи за персонал;

✓ Пътни и дневни разходи на персонала и доброволците, които участват в проекта;

✓ Разходи оборудване;

✓ Разходи материали и консумативи;

✓ Възнаграждения на собствениците на стартиращи предприятия, които не получават възнаграждения по трудов договор с кандидатът;

✓ Разходи за информация и публичност;

✓ Разходи за одити и преводи;

✓ Разходи за нематериални активи, свързани с авторски права, патенти, лицензи и индустриален дизайн;

✓ Разходи за консултантски услуги свързани с развитие на предприятието (не включва разходи свързани с подготовката на проектното предложение).

БЮДЖЕТ ПО НАСТОЯЩАТА ПОКАНА

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти следва да бъде в следните граници:

➢ Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 5 000 евро;
➢ Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 80 000 евро;
Безвъзмездните средства за проект могат да достигнат до 85% от общите допустими разходи по проекта. Финансовият принос от тази програма се определя за всеки отделен случай, като се вземат всички необходими фактори под внимание.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)