ОБЩИЯТ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ВЛИЗА В СИЛА ОТ 25 МАЙ 2018Г

На 25 май 2018 г. започва прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 /GDPR/ на Европейския парламент, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Въвеждат се значителни промени спрямо действащата правна рамка и се поставят завишени изисквания към администраторите на лични данни и обработващите лични данни, в системата за защита на личните данни.

Всички данни, които могат да послужат за идентифициране на лицето, като e-mail, собствени имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес, попадат в обхвата на регламента.

Брейн Сторм Консулт приложи реформи в съответствие със законодателните изисквания, чрез разработване на допълнителни процедури и разработване на наличните бизнес процеси, осъвремени и актуализирани практики, съгласно изискванията на Общия регламент за защита на личните данни. Компанията определи и Длъжностно лице, което да следи за спазването на правилата и прилагането на политиките на дружеството относно защитата на личните данни, както и да отговаря за комуникацията с надзорния орган – Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/. Подсигурени са необходимите физически, електронни и процедурни средства, които да кореспондират на изискванията за защита на личните данни.

Можете да се запознаете с нашата Политика за защита на личните данни, Процедура за заявка за достъп до данни на субект на данни и Съобщение за поверителност на следния линк: GDPR.