null

Финансов одит

Брейн Сторм Консулт предлага широк набор от одиторски услуги, които да отговарят на Вашите нуждите през цялата година. Планирането, изпълнението и докладването са съобразени с изискванията на Международните одиторски стандарти и приложимото национално законодателство. При изпълнението на одиторския ангажимент екипът ни се води от етичните принципи, залегнали в Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители, включително, но не само: почтеност, конфиденциалност, професионална компетентност и поведение.

Ние се запознаваме в дълбочина с Вашия бизнес, анализираме процесите в предприятието Ви и проследяваме тяхното коректно отразяване и представяне във финансовите отчети. На тази база даваме релевантни препоръки за усъвършенстване на стратегически важните дейности и подобряване финансовата отчетност на предприятието.

Ръководител на одиторския екип е д-р Камелия Трезийска,  доктор по икономика, дългогодишен преподавател по „Международни счетоводни стандарти“, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор, била е председател на контролния съвет на „Института на Вътрешните Одитори в България“, активен участник в икономическия живот в страната и носител на множество награди за изключителни професионални и експертни постижения.

Нашите услуги включват:

 • Независим финансов одит на годишни финансови отчети в съответствие с Международните Одиторски Стандарти (МОС);
 • Вътрешен Одит;
 • Одит със специално предназначение (на определени обекти, отчети, контролни и счетоводни системи, на условия по договори);
 • Оценка на риска и препоръки за управление;
 • Преглед на системата за вътрешен контрол;
 • Ограничен преглед на финансови отчети;
 • Изпълнение на договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
 • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда на глава XVI от Търговския закон;
 • Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците;
 • Заверка на прогнозна финансова информация;
 • Одит на проекти, финансирани по програми на Европейския съюз, международни финансови организации и други.

За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 740.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: