null

Физически лица и ЕТ

Съгласно Търговския закон, като едноличен търговец /ЕТ/ може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото. Чуждестранни граждани могат да се регистрират като ЕТ в България, но само ако имат постоянно местожителство в страната.

От друга страна, всяко физическо лице в България, което не е регистрирано като едноличен търговец и което получава възнаграждения по извънтрудови правоотношения, хонорари, доходи от друга стопанска дейност и др., се задължава да предостави съответната данъчна информация относно своите доходи за текущата година пред българските данъчни институции, като крайният срок за това е 30 Април на следващата година.

Коректното счетоводно отчитане на дейността на физическите лица и едноличните търговци /ЕТ/ предполага работа с разнородни видове първични и вторични документи, процедури при откриване и регистрация на ЕТ, закриване на ЕТ, изчисляване и внасяне на осигуровки и данъци, изготвяне на отчети, данъчни изчисления, данъчни декларации и много други.

Има редица предпоставки за възникване на казуси и затова счетоводството на ЕТ задължително трябва да бъде поверено в ръцете на подготвени професионалисти.

 

Режимът на облагане на доходите на физическите лица, включително на едноличните търговци, се урежда с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

 

Брейн Сторм Консулт предлага пълно счетоводно обслужване на физически лица и еднолични търговци.

Независимо дали извършвате дейността си като ЕТ, и лица, които получават приходи от наеми, прехвърляне и/или други видове предоставени права, други икономически дейности и/или други източници на доходи, различни от трудови правоотношения, Брейн Сторм Консулт ще Ви предостави професионални услуги, които напълно отговарят на Вашите нужди и използване на счетоводната информация за оптимизация на дължимите данъци и осигуровки. Клиентите имат възможността да си спестят много време, нерви и да развиват спокойно бизнеса си.

Счетоводно обслужване на физически лица и ЕТ:

  • Изчисляване и изготвяне на плащания за данъци;
  • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация пред местните данъчни институции;
  • Попълване на патентни декларации;
  • Попълване на справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудовите през годината;
  • Изготвяне на паричен поток за 5 г. назад; текущо водене на приходи и разходи на физически лица
  • Възстановяване на надвнесен данък общ доход по годишна данъчна декларация.

 

За повече информация може да използвате формата „Направете запитване“ или да ни пишете на office@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 776;

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: