null

Физически лица и ЕТ

Брейн Сторм Консулт предлага пълно счетоводно обслужване на физически лица и еднолични търговци.

Независимо дали извършвате дейността си като ЕТ или сте лице, което получава приходи от други икономически дейности, различни от трудови правоотношения, Брейн Сторм Консулт ще Ви предостави професионални услуги, които да отговарят на Вашите нужди и използване на счетоводната информация за оптимизация на дължимите данъци и осигуровки. Компанията ни иска да предостави възможност на клиентите си спокойно да извършват своята дейност.

Едноличен търговец

Съгласно Търговския закон, като едноличен търговец /ЕТ/ може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото. Чуждестранни граждани могат да се регистрират като ЕТ в България, но само ако имат постоянно местожителство в страната.

Коректното счетоводно отчитане на дейността едноличните търговци /ЕТ/ предполага работа с разнородни видове първични и вторични документи, процедури при откриване и регистрация на ЕТ, закриване на ЕТ, изчисляване и внасяне на осигуровки и данъци, изготвяне на отчети, данъчни изчисления, данъчни декларации и много други.

Възможно е да възникнат различни казуси и проблеми, ето защо решението за избор на счетоводно обслужване на ЕТ трябва да бъде добре обмислено и да се потърси подготвен специалист.

Счетоводно обслужване на ЕТ:

 • Цялостно счетоводно обслужване
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация
 • Изготвяне и подаване на Годишен отчет за дейността пред НСИ
 • Попълване на патентни декларации;
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Подаване на месечни ДДС декларации
 • Изготвяне на отчети

Физически лица

От друга страна, всяко физическо лице в България, което не е регистрирано като едноличен търговец и което получава възнаграждения по извънтрудови правоотношения, хонорари, като свободна професия, земеделски производител,  доходи от друга стопанска дейност и др., се задължава да предостави съответната данъчна информация относно своите доходи за текущата година пред българските данъчни институции.

Счетоводно обслужване на ФЛ

 • Изготвяне ни подаване на годишна данъчна декларация
 • Попълване на справка за физическите лица, получили доходи, различни от трудовите през годината;
 • Изготвяне на паричен поток за предходните 5 г.
 • Текущо следене на приходи и разходи на физически лица
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
 • Изготвяне и подаване на месечни ДДС декларации
 • Представяне при ревизии от НАП
 • Изготвяне и подаване на декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ

Режимът на облагане на доходите на физическите лица, включително на едноличните търговци, се урежда с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

За повече информация може да използвате формата „Направете запитване“ или да ни пишете на office@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 740.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: