ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав, oбработката на работните заплати и трудовото право е една от най-важните функции на счетоводството на всяка организация. Дейностите на компаниите по администриране на персонала са много и изискват специално обучен персонал. Всички те изискват голяма документация и стриктно спазване на определени правила, процедури и срокове.

Брейн Сторм Консулт поема грижата по тези дейности, за да имате време ефективно да се занимавате с Вашия бизнес. Нашите специалисти по ТРЗ отговарят за прецизната обработка на документите.

Ние можем да Ви освободим от тежестта за разглеждане на безброй законодателни документи, докато се опитвате да откриете как да се справите с нуждите на служителите, работещи по трудов договор, на половин или пълен работен ден, начисленията и удръжките, данъчните задължения и свързаните с това въпроси.

Нашите квалифицирани специалисти по ТРЗ оглеждат всички подробности около назначаването, освобождаването на персонал, уведомяването на НАП и НОИ за сключването и прекратяването на трудови договори, изготвянето на разчетно-платежни ведомости и всякакъв вид справки, издаването на служебни бележки, изчисляване на дължимите осигурителни вноски и обезщетения, подаване на необходимите осигурителни декларации и други. Целият процес се базира на безупречен опит и познания в областта на осигурителните и трудово-правни регулации.

Предоставяните от нас ТРЗ услуги се предлагат заедно с управлението на оперативното счетоводство на нашите клиенти, но също така и като самостоятелна услуга.

В тях ще бъдат имплементирани и приложени новите изисквания, наложени с Регламент (EС) 2016/679 – GDPR.

Клиентите ни получават следните услуги:

 • Изготвяне на трудови договори на персонала, допълнителни споразумения към тях и заповеди за прекратяването им;
 • Изготвяне на граждански договори и сметки за изплатени суми;
 • Изготвяне и съхраняване на служебни досиета на работещите;
 • Изготвяне и подаване на уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда;
 • Изготвяне на ведомости за работна заплата, разходи за персонала, взаимоотношения с бюджета, фишове за заплати;
 • Подаване на декларации образец 1 и 6 по електронен път;
 • Подготовка на файловете за безкасово плащане на заплати;
 • Изготвяне и подаване на платежни нареждания за масово плащане на дължими осигуровки и данъци за персонала и собствениците. При желание от страна на клиента посещение на обслужващата банка с пълномощно;
 • Изготвяне на документи за пенсиониране;
 • Оформяне на трудови книжки;
 • Изготвяне на служебни бележки, удостоверения за доходите на служителите;
 • Обработване на документи за временна нетрудоспособност, бременност и раждане и тяхното подаване в НОИ;
 • Представляване на фирмите пред органите на НАП при ревизии, относно ДОО, ЗО и ДЗПО;
 • Изготвяне на вътрешнофирмени документи: Заповеди за командировки, Правилник за вътрешния трудов ред, Вътрешни правила за работната заплата
 • Обработка на график за работните смени;
 • Посредничество за трудова медицина;
 • Консултации и съдействие при наемане на персонал.
 • Изпращане на криптиран имейл с работен фиш на служител

 

За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 776;

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: