Счетоводно обслужване

Трансферно ценообразуване

Какво е Трансферно Ценообразуване

В световен мащаб държавите облагат със своя местен данък печалбата за произведените на тяхна територия продукти, услуги и права. От своя страна, групите компании, които оперират в различни държави, се стремят към минимизиране на данъка върху печалбата си, с което да получат по-изгодни данъчни условия за своята дейност. Ето защо те се ориентират към държавите с по-нисък корпоративен данък.

Това води до възприемането на общи принципи и правила, които целят справедливо транснационално ценообразуване или т.н. трансферно ценообразуване. То цели справедливо облагане на маржа за произведените на съответната територия продукти, услуги и права.

Какво можем да Ви предложим

С трансферното ценообразуване се определят тези равнища на цените при покупко-продажба на стоки, услуги и права между свързани лица, каквито те биха били, ако сделките се сключват между несвързани лица на свободен и конкурентен пазар.

Като част от международната консултантска мрежа TIAG ALLIENCES, ние разполагаме с необходимата компетентност, методология и бази данни, с които можем да определим пазарните маржове, при които свързани лица в България и чужбина да търгуват помежду си продукти, услуги или права.

В ДОПК са разписани всички правила за трансферно ценообразуване, като трябва да се има в предвид, че всяко отклонение от тях е свързано със значителни по размер ревизионни актове.

Сред законоустановените санкции са:

–  Лице, което не изготви местно досие по глава осма „а“, се наказва с имуществена санкция до 0,5 на сто от общата стойност на сделките, за които е трябвало да бъде изготвена документацията. Счита се, че при предоставяне или получаване на заем общата стойност на сделката е неговият размер. Приема се, че местното досие не е изготвено, когато не е представено при поискване от орган по приходите в определения от него срок.

–  Лице, което не разполага с обобщено досие по чл. 71г, когато е задължено за това, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв.

–  Лице, което посочи неверни или непълни данни в документацията за трансферно ценообразуване по глава осма „а“, се наказва с имуществена санкция в размер от 1500 лв. до 5000 лв.

– При повторно нарушение по ал. 5 – 7 се налага имуществена санкция в двоен размер.

Ето защо, ние от Брейн Сторм Консулт сме готови да Ви предложим адекватно и професионално обслужване, за да защитим интересите на клиентите си, които са част от група и търгуват със свързани лица в чужбина. Ние изготвяме международно стандартизирани и аргументирани доклади, с които доказваме, че всички сделки между свързани лица в различните им юрисдикции са съгласно правилата за трансферно ценообразуване.

Доверете се на опита и професионализма ни. За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 740.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: