Счетоводно обслужване

Трансферно ценообразуване

ОТ 01 ЯНУАРИ 2020 ВЛИЗАТ В СИЛА ПРАВИЛА за задължително изготвяне на документация за доказване, че условията на търговските и финансовите взаимоотношения между свързани лица съответстват на условията при несвързани лица на свободен и конкурентен пазар .

Навсякъде по света държавите се стремят да облагат със своя местен корпоративен данък  справедливата печалба за произведените на тяхна територия продукти, права или услуги.

Групите компании, които оперират в различни части на света, се стремят да постигнат възможно най-изгодно данъчно облагане, като целенасочено се опитват да реализират най-висок марж за своите продукти, права или услуги не в държавите, в които ги произвеждат, а в държави с най-нисък корпоративен данък.

Като част от международна консултантска мрежа TIAG ALLIENCES, ние разполагаме с необходимата методология и бази данни, с които можем да определим пазарните маржове, при които свързани лица в България и чужбина да търгуват помежду си продукти, права или услуги.

За да защитим интересите на българските компании, които са част от група и търгуват продукти, права или услуги със свързани лица в чужбина, ние изготвяме международно стандартизирани и аргументирани доклади, с които доказваме, че всички сделки между свързаните лица в различните юрисдикции са съгласно правилата за трансферно ценообразуване.

„Количествените“ условия, на които според ДОПК следва да отговаря местно лице, за да не попадне в обхвата на новото задължение са:

– Балансова стойност на активите, която към 31 декември на предходната година не надхвърля 38 млн. лв., и

– Нетни приходи от продажби към 31 декември на предходната година, които са по-малко от 76 млн. лв., или

– Средна численост на персонала за отчетния период под 250 души.

Задължени лица за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване

Първото ограничение, което поставя ДОПК във връзка със задължението за документация, е по отношение на кръга на задължените лица.

Документация за трансферно ценообразуване следва да се изготвя:

от местни юридически лица,

чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, и

еднолични търговци.

ДОПК ограничава кръга на тези лица, като взема за критерий големината им и обема на осъществяваната дейност, като изключва от приложното поле на задължението за изготвяне на документация за трансферно ценообразуване лицата, които към 31 декември на предходната година не надвишават следните показатели:

а) балансова стойност на активите – 38 000 000 лв., и

б) нетни приходи от продажби – 76 000 000 лв., или

в) средна численост на персонала за отчетния период – 250 души.

За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 776;

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: