Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване съобразено с бурното развитие на всички счетоводни услуги и капиталовите пазари в световен мащаб. Появата на множество интернационални корпорации, концепцията за свободната търговия и отворените пазари оказват съществено влияние върху развитието на счетоводната наука. Като изискванията към информацията, представена в годишните финансови отчети на отделните предприятия.

Това предопределя разработването на стандарти за счетоводно обслужване и третиране на отделните отчетни обекти. Националното законодателство, както и счетоводните стандартни са насочени към систематизиране и обобщаване на важната информация за имущественото и финансово състояние на всяко предприятие. Която може да се използва от изключително широк кръг от потребители. Не по-маловажно е използването на счетоводната информация за нуждите на вътрешнофирменото управление.

Един от ключовите елементи за успеха на всеки бизнес е откриването на експерт в счетоводно обслужване, който да осигури подходящи, навременни и ефективни съвети, относно сложното и непрекъснато променящо се законодателство. Доверието е следващата важна стъпка.

В световен мащаб практиката все повече налага ползването на външни консултантски и счетоводни фирми за подпомагане на бизнеса. Много известни и големи компании ползват тези счетоводни услуги, защото са се убедили в техните предимства:

 • Намаляване на разходите за издръжка на счетоводител или цял счетоводен отдел;
 • Спестяване на време и ресурси, което дава възможност на мениджърите да се съсредоточат върху основната дейност на дружеството;
 • По-бърза реакция при променящи се бизнес условия;
 • Достъп до актуална информация за важни законодателни промени;
 • Сигурност за финансовата дисциплина на организацията;

Благодарение на високото ниво на професионализъм на счетоводния екип на Брейн Сторм Консулт, нашите клиенти получават коректни и дългогодишни партньорски отношения. Счетоводните услуги, които предлагаме са съобразени спрямо нуждите и спецификата на дейността Ви. Може да бъдете сигурни, че ще Ви бъдат предоставени адекватни и релевантни консултации и заедно ще постигнем желаните от Вас резултати. Работата с нас гарантира качество и коректност в обслужването и неговото съгласуване, съобразно променящите се изисквания, заложени в счетоводното и данъчното законодателство.

Свидетелство за отличното счетоводно обслужване са хилядите доволни клиенти!

Счетоводна къща Брейн Сторм Консулт предлага следните счетоводни услуги:

 • Текущо завеждане на входящи и изходящи първични документи;
 • Изготвяне и подаване в срок на Справки-декларации и дневници по ЗДДС по електронен път; Изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES – декларации и подаването им в НАП;
 • Следене на оборотите за задължителна регистрация по ЗДДС; подготовка и регистрация;
 • Данъчна защита и представителство пред НАП при провеждане на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, насрещни проверки, проверки от Инспекция по труда и други подобни;
 • Попълване на декларации и отчет за БНБ във връзка със статистиката на платежния баланс и външния дълг;
 • Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишна данъчна декларация и счетоводни отчети, и тяхното представяне пред органите на НАП и НСИ;
 • Изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси;
 • Пълна и точна информация за текущо счетоводно състояние; Ежемесечно следене на финансовия резултат;
 • Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата;
 • Изготвяне и поддръжка на инвентарни книги, данъчен и счетоводен амортизационен план.

Допълнително за Вас:

 • Съхранение на Архив;
 • Представяне на информация за промените в счетоводното, търговското, данъчното и осигурителното законодателство;
 • Представителство пред НАП, НОИ, НСИ, Търговски регистър и др.
 • Извършване на физическа инвентаризация на материални запаси, стоки и дълготрайни активи;
 • Изготвяне на отчети по изисквания на клиента;
 • Изготвяне на финансови отчети на английски и немски език.

 

За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 776;

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: