null

Публикация ГФО ЮЛНЦ

СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ТРЯБВА ДА ПУБЛИКУВАТ ГОДИШНИТЕ СИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ (ГФО) ДО 30 ЮНИ НА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА.

 

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПУБЛИКУВАТЕ ВАШИТЕ ГФО В НАШАТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА. САМО ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА! 

 

Гарантираме, че годишните Ви финансови отчети, ще бъдат напълно достъпни за ползване от заинтересованите лица!

 

ВАЖНО!!! През 2016 г. се приеха промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които се създаде регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията – съдът се заменя от Агенция по вписванията като регистърен орган. Това означава, че всеки, който иска да учреди нова организация, след 01.01.2018 г. ще трябва да заяви това в Агенция по вписванията, а не в съда, както беше до момента. За всички ЮЛНЦ, които са вписани в съда към 31 декември 2017 г., е предвиден 3-годишен период (от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.), в рамките на който те следва да се пререгистрират в Агенцията.

ЮЛНЦ в обществена полза – публикуват ГФО в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в срок до 30 юни на следващата година.

За да публикуваме Вашите ГФО на нашата Интернет страница или Търговски регистър, трябва да изпратите на електронната ни поща office@brainstorm.bg:

 1. Вашите отчети във вид удобен за публикуване/.pdf/, придружен с Годишен доклад за дейността (ГДД) по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ /ако е необходимо/;
 1. Данни за ЮЛНЦ:
 • Пълно наименование на ЮЛНЦ
 • Адрес на управление и седалище
 • ЕИК/Булстат
 • Лице, представляващо ЮЛНЦ
 • Съставител на отчетите
 • Email (за връзка с Вас и получаване на фактура)
 • Телефон за връзка
 • Банковото бордеро за платена цена на услугата – заплаща се авансово по банков път
 • Бордеро за държавна такса – 20 лв. за подаване на отчети по електронен път – само за Търговски регистър
 • Телефон за връзка, за публикуване на сайта, по желание на клиента*

Заплатете такса по банковата ни сметка и Вашите отчети ще бъдат публикувани на сайта до 48 часа от получаване на информация за плащане и предоставяне на отчетите.

Ще получите по E-mail:

 1. Линк към публикацията в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 7 от ЗСч. 
 2. Фактура за извършеното плащане.

ВАЖНО!!! При неизпълнение на това задължение в указаните срокове са предвидени солидни санкции.

За повече информация може да използвате формата „Направете запитване“ или да ни пишете на office@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 740.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: