null

Справочна информация

Осигурителни вноски – ДОО, ДЗПО, ЗО, УЧПФ

Социалното осигуряване на заетите лица в България се разпределя както следва:

Държавно обществено осигуряване 

Учителски пенсионен фонд 

Допълнително задължително пенсионно осигуряване 

Със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са регламентирани отношенията по задължителното и доброволното здравно осигуряване.

Органът, който провежда и управлява задължителното здравно осигуряване е Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), а задължителните здравносигурителни вноски се събират от Националната агенция за приходите.

Здравноосигурителна вноска е сумата, която физическо или юридическо лице внася задължително здравно осигуряване, образувана като процент върху осигурителния доход, определен в Закона за здравното осигуряване.

Здравноосигурителните вноски за процент от дохода на осигурените лица. Този процент се определя всяка година с гласуването на бюджета на НЗОК. За 2020 година той е 8%, а разпределението на здравноосигурителните вноски между осигуряващия и осигурения е в съотношение 60:40 или 3,2% за сметка на осигуреното лице и 4,8% за сметка на осигуряващия. Самоосигуряващите се лица внасят 8% изцяло за тяхна сметка.

Следете актуалната информация на сайта на Националната агенция на приходите

 

ТАБЛИЦА ЗА 2020 Г. С ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ – ДОО,ДЗПО,ЗО И УЧПФ

 

Съгласно чл. 8 от ЗГВРСНР към Националния осигурителен институт се създава специализиран фонд ”Гарантирани вземания на работниците и служителите” за изплащане на вземанията на работниците и служителите по същия закон. НАП установява, събира и администрира вноските за фонд ГВРС. За повече информация посетете страницата на НАП.

За още полезна информация посетете страниците ни Полезни връзки, Калкулатори и Новини.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: