null

Одит по европейски проекти

Одиторски ангажимент за проверка и потвърждаване на разходите, отразени в междинни и окончателни отчети на проекти, финансирани със средства от ЕС

Правилата за управление на проекти, финансирани по програми на Европейския съюз, включват изискване за осъществяване на одит на разходите и изпълнението на дейностите по одобрения проект от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.

Одиторският ангажимент включва проверка на междинни и окончателни финансови отчети по проекти за съответствие на отчетените разходи и изпълнените дейности с всички изисквания на Договарящия орган, приложимите национални и общностни правила.

Консултантска дейност, свързана с проекти, финансирани по програми на ЕС

Брейн Сторм Консулт предоставя консултации при разработване и внедряване на правила и процедури за финансово управление на проекти, финансирани от фондове на ЕС, обучение на персонала за прилагането им и финансов мониторинг във всички фази на проектния цикъл. Ние се стремим да поддържаме постоянна комуникация с клиентите си и заедно да обмислим действията, чрез които да изключим възможни грешки и пропуски, които да окажат негативен ефект върху изпълнението на проектите.

Счетоводно отчитане и администриране на проекти, финансирани по програми на ЕС

Брейн Сторм Консулт има дългогодишен опит при:

  • Изготвяне на индивидуални сметки, ведомости, рекапитулации, платежни нареждания за възнагражденията по трудови и граждански договори по проекта;
  • Изготвяне на обобщаващи ведомости за възнаграждения, справки за вноски на работодателя по трудови договори, справки за изплатените осигуровки по граждански договори според изискванията на конкретната оперативна програма;
  • Изготвяне на командировъчни заповеди и отчитане на разходите за командировки;
  • Процедури по избор на доставчици на услуги и оборудване във връзка с изпълнението на проекта;
  • Съблюдаване на срокове за плащане и отчитане според бюджетната рамка;
  • Текущ месечен мониторинг на изпълнението на бюджета на съответната програма в лева и евро;
  • Поддържане на аналитична система за отчитане на преките и непреките разходи по проекта (разходи по банков път, разходи в брой, разходи по отделните пера на бюджета);
  • Изготвяне на междинен финансов отчет и на окончателен финансов отчет с всички необходими финансови справки към него (според изискванията на договора за финансиране);
  • Съблюдаване на срокове на плащане и отчитане според бюджетната рамка;
  • Изготвяне на годишни и междинни финансови отчети освен на български, на английски или друг език.

Дейностите се извършват при спазване на изискванията на клиента и съблюдаване на принципите за конфиденциалност, включени в договора с Брейн Сторм Консулт. За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 740.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: