null

МОДУЛ „ПРОИЗВОДСТВО“

МОДУЛ „ПРОИЗВОДСТВО“ на Финансово-счетоводен софтуер Мираж SQL  обхваща процесите, свързани с доставките и поддържането на стоково-материалните запаси в дадено дружество. Системата е така разработена, че да обхваща целия набор от счетоводни дейности по отчитане и проследяване на наличностите. Чрез възможността за различни справки се достига до реална визуализация на резултатите от дейността.

 

Функционалност „Складово стопанство“ – пълна интеграция с МОДУЛ „СЧЕТОВОДСТВО“:

 • поддържане на неограничен брой складове;
 • отчитане в стойностно и количествено изражение на стоково-материалните запаси;
 • разнообразни възможности за аналитично следене на Материалните запаси /до четири аналитични нива: по складове, групи, подгрупи и конкретни номенклатури/;
 • допълнителни възможности за следене на стоково-материалните запаси: МЗ с две мерни единици, МЗ с буквено-цифров код до 100 символа и др.;
 • работа с търговски отстъпки/надценки – задаване по избор на потребителя за всяка сделка;
 • автоматизирани счетоводни операции за заприходяване и изписване на стоки, готова продукция и/или материални запаси;
 • справки за наличности – автоматично следене и справки за складовата наличност към произволен момент и за движението на запасите за избран период; справки за наличностите по допълнителни критерии – по складове, групи и конкретни номенклатури; справки за номенклатури, чрез елиминиране/включване на нулеви количества/стойности; по обороти за избрания период и др.
 • печат на документи – издаване на фактури, складови разписка при покупка, стокови разписки при продажба, проформи фактури /в лева или чужда валута/, въвеждане, печат и осчетоводяване на отчет за продажбите;
 • работа със стойностната или процентна отстъпка или надценка при фактуриране

 

Функционалност „Производство“- пълна интеграция с МОДУЛ „СЧЕТОВОДСТВО“:

 • създаване на индивидуална Схема/Схеми за производство на готова продукция за избран от потребителя период;
 • създаване на рецепта на готов продукт;
 • аналитично следене на готовата продукция /по складове, групи и номенклатури
 • на продуктите/;
 • калкулиране на себестойност на ГП : с материали и разходи, задаване на разходни норми за материали. Автоматично разпределение на производствените разходи на база продажна цена на готовата продукция, количество на готовата продукция, планова цена или вложени материали;
 • автоматично осчетоводяване на операциите към схемата за производство;
 • заприходяване на готовата продукция в склада /аналитично по готови продукти/;
 • изписване на основните материали /количество и стойност на вложените материали

 

За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 776;

МОДУЛИ

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: