Възстановяване на ДДС

Възстановяване на ДДС

Възстановяване на ДДС,  Брейн Сторм Консулт предоставя на своите клиенти съдействие на всеки етап, обвързан с процедурите по възстановяване на ДДС. То е съобразено с Вашите реални и индивидуални  нужди.

Вие ще получите помощ при съставянето на всички задължителни документи и ще може да разчитате на професионални съвети в областта на възстановяването на ДДС. Провеждането на контрол върху всички специфични изисквания и условия ще Ви спести време и усилия.

За ваше улеснение по-долу сме отговорили на най-често задаваните въпроси относно възстановяване на ДДС.

  1. Кой може да възстанови ДДС, платено в чужбина?

а) Може да се възстанови ДДС от ЕС, ако сте фирма, регистрирана по ДДС в България.

б) Имате фактури издадени от фирми в ЕС, в които са Ви начислили ДДС.

в) Начислен ДДС се възстановява за закупени стоки и/ или услуги, за които фирмата Ви би имала право на данъчен кредит, ако тези стоки и/ или услуги са закупени в България.

 

  1. Kритерии за наличие на право на възстановяване на ДДС?

а)Лицето, възстановяващо ДДС за закупени от него стоки, получени услуги или

осъществен внос, трябва да е регистрирано по ДДС в България.

б) Лицето, възстановяващо ДДС, трябва да не е извършвало доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на държавата членка по възстановяване по време на периода на възстановяване, с изключение на транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, представляващи освободени доставки с право на данъчен кредит или облагаеми с нулева ставка, и/или доставки, за които получателят е лице – платец на данъка, съгласно законодателството на държавата членка по възстановяването.

в) Правото на възстановяване е налице, когато данъчно задълженото лице – заявител

използва стоките или услугите за облагаеми доставки или за облагаеми и необлагаеми

доставки, за които има право на частично възстановяване.

г) Минимални прагове на възстановяване – За отделните държави членки този праг е

различен.

д) Лицето, възстановяващо ДДС за закупени от него стоки, получени услуги или

осъществен внос, следва да отговаря на условията, предвидени в държавата членка по

възстановяване.

 

  1. Как се възстановява ДДС?

Чрез подаване на искане за възстановяване на данъка върху добавената стойност до

съответната данъчна администрация на държавата, в която са ви начислили данъка.

Искането се подава по електронен път, подписано с квалифициран електронен подпис, до компетентния орган за възстановяването в държавата членка по възстановяване,

посредством създадено за целта WEB-базирано приложение на страницата на НАП. https://inetdec.nra.bg

  1. Има ли краен срок за подаване на искане за възстановяване на ДДС?
Да, искането се подава най-късно до 30.09 на календарната година, следваща годината, през която е възникнало правото на възстановяване на данъка.
Периодът, за който се извършва възстановяване на данъка, е календарно тримесечие
и/или календарна година (максимум едно лице може да подаде пет искания за
възстановяване – четири за четирите календарни тримесечия и едно за календарната
година).

 

  1. Кой подава искане за възстановяване на ДДС?

Заявлението и уведомлението могат да се представят в НАП от управителя на фирмата

бенефициент или от друго изрично упълномощено лице.

 

  1. Колко време отнема получаването на парите?

Държавата членка по възстановяване уведомява заявителя за своето решение да одобри или отхвърли заявлението за възстановяване в срок от четири месеца след неговото получаване от въпросната държава членка. При одобряване на заявлението, одобрената сума се изплаща от държавата членка по възстановяване най-късно до 10 работни дни след изтичането на крайния срок, посочен в член 19, параграф 2, или, ако е поискана допълнителна или нова допълнителна информация – след изтичането на крайните срокове, посочени в член 21.

 

За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg или да се свържете с нас на +359 2 80 99 776

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: