null

Управленски и правни консултации

Пред всяко дружество стоят стратегически, оперативни, технологични и други задачи от управленски характер. Брейн Сторм Консулт предоставя необходимите ресурси и ноу-хау за тяхното решаване. В тази връзка предлаганите от нас услуги обхващат следните направления:

Управленски консултации

 • Изготвяне на стратегии за развитие и планиране на бизнеса – развитие на мениджмънта; сливания и придобивания; организационен дизайн; финансово планиране и бюджетиране.
 • Анализ на риска и финансовото състояние, което включва:

– Анализ на паричните потоци
– Анализ на печалбата;
– Анализ на балансовата структура;
– Анализ на конкурентноспособността на фирмата;
– Анализ на човешките ресурси;
– Изготвяне на бизнес план;
– Консултации по стратегическо финансиране, включително финансово прогнозиране, моделиране и оценки.

 • Оптимизиране на оперативната дейност – изследване и подобряване на бизнес процесите; оперативен преглед и оценка; управление на разходите.
 • Откриване на злоупотреба на мениджъри, счетоводни и материално отговорни лица.

Консултантски услуги при сделки (Дю дилиджънс):

 • Финансов и данъчен дю дилиджънс;
 • Дю дилиджънс осъществяван от продавача ( Vendor due diligence);
 • Оценка на ръководството в периода преди инвестицията и след инвестицията;
 • Подобряване на представянето;
 • Дю дилиджънс на информационни технологии;
 • Заключителни отчети.

Правни консултации:

Компанията ни осъществява правната си дейност чрез партньори, извършващи цялостно правно обслужване на търговски дружества и граждани, която включва:

 • Регистрация на фирми, еднолични търговци, юридически лица с нестопанска цел и др., както и промяна в обстоятелства;
 • Изготвяне на договори, защитаващи правата и интересите на нашите клиенти:
 • Правни консултации и съвети в областта на корпоративното, търговското, данъчното, трудовото, банковото, митническото и валутното законодателство;
 • Защита пред съд и арбитраж по съдебни дела във връзка с търговски и граждански сделки;
 • Представителство и съдействие по приватизационни сделки, концесионни процедури, процедури по възлагане на обществени поръчки
 • Консултации по правните аспекти на сделки с ценни книжа;
 • Изготвяне на договори за франчайзинг;
 • Осъществяване на сделки с недвижими имоти в полза на чужди граждани и дружества;
 • Осъществяване на контакти с местни и централни органи на държавната власт.Свържете се с нас за подробна информация и оферта!
null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: