null

Бизнес консултации

Пред всяко дружество стоят стратегически, оперативни, технологични и други задачи от управленски характер. Брейн Сторм Консулт предоставя необходимите ресурси и ноу-хау за тяхното решаване. В тази връзка предлаганите от нас услуги обхващат следните направления широк спектър от направления, за да можем да Ви бъдем максимално полезни.

Управленски консултации

 • Изготвяне на стратегии за развитие и планиране на бизнеса– развитие на мениджмънта; сливания и придобивания; организационен дизайн; финансово планиране и бюджетиране.
 • Анализ на риска и финансовото състояние, което включва:
 • Анализ на паричните потоци;
 • Анализ на печалбата;
 • Анализ на балансовата структура;
 • Анализ на конкурентноспособността на фирмата;
 • Анализ на човешките ресурси;
 • Изготвяне на бизнес план;
 • Консултации по стратегическо финансиране, включително финансово прогнозиране, моделиране и оценки.
 • Оптимизиране на оперативната дейност:

– изследване и подобряване на бизнес процесите; оперативен преглед и оценка; управление на разходите.

 • Откриване на злоупотреби на мениджъри, счетоводни и материално отговорни лица.

Консултантски услуги при сделки (Дю дилиджънс):

 • Финансов и данъчен дю дилиджънс;
 • Дю дилиджънс осъществяван от продавача (Vendor due diligence);
 • Оценка на ръководството в периода преди инвестицията и след инвестицията;
 • Подобряване на представянето;
 • Дю дилиджънс на информационни технологии;
 • Заключителни отчети.

Правни консултации:

Компанията ни осъществява правната си дейност чрез партньори, извършващи цялостно правно обслужване на търговски дружества и граждани.

Счетоводни и данъчни консултации

Предлагаме услуги по спазване, разясняване и прилагане на националното данъчно

Законодателство, сред които:

 • Консултации, изготвяне и проверка на годишни данъчни декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на

физическите лица; данъчни декларации съгласно Закона за данък върху

добавената стойност, Закона за акцизите и данъчните складове и Закона за

местните данъци и такси;

 • Регистрация по ЗДДС, по Закона за защита на личните данни и др.;
 • Съдействие и контакти с приходната администрация и с други административни

органи, когато е необходимо да представите или подадете документи, заявления

или формуляри, изисквани по закон;

 • Определяне на данъчните ефекти и изготвяне на методика на работа при

извършване на специфични търговски сделки;

 • Консултации по практическото прилагане на промени в данъчното,

осигурителното, търговското и трудовото законодателство;

 • Консултации и изготвяне на документи във връзка с международно данъчно

Облагане;

 • Корпоративен данък, Данъци върху разходите, Данъци при източника, Косвени

данъци (ДДС и акцизи), Данък върху доходите на физическите лица, Местни

данъци и такси;

 • Консултации по прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно

облагане;

 • Съдействие при изготвяне на документи за възстановяване на данък при

източника;

 • Консултации и определяне на най-изгодния данъчен ефект при сделки между

местни и чуждестранни контрагенти;

 • Консултации отнасящи се до инвестиции в страната и определяне на регулаторни изисквания;
 • Консултации и предоставяне на услуги в областта на социалното и здравното

Осигуряване;

 • Консултации, спомагащи за определяне на осигурителния статус на ръководния

състав и персонала, както и определяне на компонентите на възнаграждението и

осигурителния доход;

 • Попълване и подаване на документи и декларации;
 • Съдействие при издаване на удостоверения за целите на осигуряването;
 • Консултации относно данъчните ефекти при преобразуване на Търговско

дружество чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне.

Данъчна защита

Предлагаме помощ и съдействие при наличие на данъчна ревизия или проверка от органите на НАП, както и съдействие при подготовката на писмени обяснения, справки и други документи.

За повече информация може да използвате формата „Направи запитване“ или да ни пишете на sales@brainstorm.bg, както и да се свържете с нас на +359 2 80 99 740.

null
Използвайте формата по-долу, ако се интересувате от нашите услуги. Ще се радваме да Ви бъдем полезни.

Чуждестранно участие:
Дъщерни дружества:

Данъчен статут

Регистрация по ЗДДС:
Сделки със страни от ЕО:
Сделки със страни, извън ЕО:
Задължение за отчитане по МСФО:

Месечни показатели

Брой фактури покупки:
Брой фактури продажби:
Интрастат:
Брой счетоводни записи:
Брой касови апарати:

Видове търговски обекти, които използвате (магазини, офиси, складове):

Номенклатура на стоки, материали и готови продукти:
Използвате ли складова програма:

Брой персонал

Общ брой на персонала по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол и самоосигуряващи се лица:

Необходими услуги

Моля, отметнете услуги:

Периодичност на отчета:

Срок за подаване (презаверяване):

Други специфични Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате: